Nyheter

Konsekvenser av att privat sjukvård blir skattepliktig

Förmån av fri sjukvård är en ganska vanlig förmån som arbetsgivare kunnat ge den anställde skattefritt. Men nu gäller nya regler från 1 juli 2018.

Riksdagen har fattat beslut om slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige.

En arbetsgivare som betalar premier för privat hälso- och sjukvård kommer från och med 1 juli 2018 att få fullt avdrag för betalda premier. Det rör sig om en skattepliktig förmån som arbetsgivaren ska räkna med i underlaget för arbetsgivaravgifter.

För den anställde innebär det att premien nu är en skattepliktig förmån som ska beskattas som lön, alternativt ett nettolöneavdrag. Det finns därmed inga skattemässiga fördelar med löneväxling mot denna förmån.

Lägg märke till att reglerna om avdrag respektive skattefrihet för företagshälsovård, rehabilitering eller förebyggande insatser inte påverkas.

Skattetillägg även för den som gjort självrättelse

Enligt de nya reglerna ska skattetillägg kunna tas ut om:

 • Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell kontroll
 • rättelsen har en koppling till den generella kontrollen
 • rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Personalliggare i nya branscher från 1 juli

Regeringen tar idag ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och svartarbete. På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta

 • kropps- och skönhetsvård,
 • fordonsserviceverksamhet samt
 • livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 juli 2018 – vad gäller?

Arbetsgivardeklaration på individnivå ska lämnas i en ny e-tjänst eller på nya blanketter. E-tjänsten öppnar i juni 2018, då kommer även blanketterna finnas tillgängliga. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är samma som tidigare.

Företag inom restaurang, bygg, tvätteri och frisör som ska föra personalliggare och har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet för utbetalningar som görs från och med 1 juli 2018. Av byggföretagen är det endast de som har SNI-kod 41 som omfattas detta datum.

GDPR

Den 25 maj börjar den nya Dataskyddsförordningen gälla alla företag. På verksamt.se finns en praktisk guide för dig som undrar vad detta kommer att innebära för dig och ditt företag. Hela förordningen och en hel del bra informationsmaterial finns också på Datainspektionens webbplats.

Viktiga ändringar i 3:12-reglerna

Regeringen har lämnat förslag på ändringar i 3:12-reglerna. De viktigaste är:

 • Fåmansföretag som äger mindre än 4 % av aktierna i fåmansföretaget föreslås helt gå miste om möjligheten att utnyttja löneunderlaget
 • Gamla lönekravet på 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets kontanta löner ligger kvar
 • Löneuttagskravet om 10 inkomstbasbelopp sänks till 9,6 inkomstbasbelopp
 • Lönebaserat utrymme får högst uppgå till 50 gånger egen eller närståendes ersättning
 • Lönebaserat utrymme höjs från 25 % till 50 % på hela löneunderlaget vilket gynnar delägare i fåmansbolag som tidigare använt sig av schablonregeln.

 

Nya deklarationstider för företag

Juridiska personer ska numera lämna sina inkomstdeklarationer vid en av fyra fastställda tidpunkter, beroende på vilken månad räkenskapsåret avslutas. Vi redogör för vilka datum som gäller för deklaration, slutskattebesked och kvarskatt.

Juridiska personer ska numera lämna sina inkomstdeklarationer vid en av fyra fastställda tidpunkter. Om samtliga handlingar lämnas elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst erhålls en extra månads inlämningstid. För juridiska personer kan endast inkomstdeklaration 2 (INK2), som används av aktiebolag, för närvarande lämna samtliga handlingar elektroniskt.

Bokslutsmånad under år 2013 Deklarations-tidpunkter ordinarie Deklarations-tidpunkter elektronisk Slutskattebesked under år 2014 Kvarskatt betald senast
jan – april 1 nov 2013  2 dec 2013 vecka 16 14 juli
maj – juni 16 dec 2013 15 jan 2014 vecka 24 12 sept
juli – aug 3 mars 2014 1 april 2014 vecka 33 12 nov
sept – dec 1 juli 2014 1 aug 2014 vecka 51 12 mars

 

2013-03-12 Momsnyheter

För bolag med räkenskapsår som påbörjas efter den 1 februari 2012 är det inte längre möjligt att deklarera momsen i inkomstdeklarationen. Dessa bolag ska deklarera momsen den 26:e i månaden efter redovisningsperioden.

Vidare kommer inte heller momsen att som tidigare ingå i den preliminära f-skatten utan denna betalas separat.

Här finns en länk till Skatteverket där det finns möjlighet att välja det räkenskapsår just ditt bolag har och där se vilka datum ditt bolag ska lämna deklaration, betala skatt osv.

2013-03-12   Nya regler som träder ikraft 2013-01-01

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten har sänkts från 26,3 till 22%.

Höjd gräns för minnesgåvor

Beloppsgränsen för minnesgåvor till anställda har höjts från 10 000 kr till 15 000 kr.

Kortare karenstid för näringsidkare

Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan återigen välja en (1) karensdag i sjukförsäkringen.

Höjt schablonavdrag för uthyrning av bostad

Det fasta schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad har höjts från 21 000 kr till 40 000 kr.

Nya faktureringsregler för moms

Riksdagen har beslutat om nya faktureringsregler med anledning av EU:s nya faktureringsdirektiv. Bland annat klargör de nya reglerna under vilka förutsättningar svenska faktureringsregler ska tillämpas vid gränsöverskridande handel. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Enklare att hyra ut sin privatbostad

1 februari 2013 införs nya regler i syfte att stimulera privatpersoners uthyrning av bostäder, bland annat ska hyran få sättas friare än idag.

2013-03-10   Ny hemsida

Nu är vår nya hemsida klar. Leverantör är Swerix web & design från Klippan.

2012-10-25 Samarbete som förenklar för de mindre företagen

 Genom en ny samverkan har FAR tillsammans med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och Skatteverket tagit ett viktigt kliv för att förenkla för landets mindre företag.

Samarbetet tar sikte på de mindre företagens hantering av deklarationer. Revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare ska nämligen få möjlighet att informera Skatteverket om vilka deklarationer de medverkar till att upprätta. En förutsättning är förstås att man är medlem i SRF eller FAR.

Målsättningen är att Skatteverket ska kunna minska antalet onödiga kontroller. Men samarbetet, som ska sjösättas under 2013, har flera fördelar. När Skatteverket ser att deklarationer som SRF- eller FAR-medlemmar medverkar till är av god kvalitet kommer företagens kontakter med Skatteverket att minska. Samtidigt kan myndigheten istället fokusera mer på grupper med större risk för brister.