Information till dig som är personuppgiftsansvarig

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

• Tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

• Begära rättelse
Vidare har du rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas.

• Uppsägning av uppdragsavtalet med framtida verkan
I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av uppdragsavtalet har du rätt att, när som helst, säga upp uppdragsavtalet för behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du säger upp uppdragsavtalet har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare uppdragsavtal med oss. Uppdragsavtalet ska sägas upp skriftligt.

• Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla till detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller genom att maila oss för avregistrering.

• Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett uppdragsavtal och du säger upp avtalet. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

• Dataportabilitet
Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.
Vem kontaktar jag vid frågor?
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Vår fullständiga Integritetspolicy finns att läsa och ta del av på www.hr-redovisning.se.

Kontaktuppgifter
HR Redovisning i Klippan AB, 556759-6795
Postadress: Box 103, 264 33 Klippan
E-post: adnan@hr-redovisning.se eller jenny@hr-redovisning.se
Telefonnummer: 0435-152 90 eller 0435-152 91

Postadress

Box 103
264 22 Klippan

Besöksadress

Storgatan 26
264 33 Klippan

Telefon

Telefon 0435-152 90
Fax 0435-152 95

Copyright © HR Redovisning i Klippan AB. En hemsida av Capace Media.